Cliciwch ar un o'r dogfennau i'w lawrlwytho

Ffeil Dyddiad Cyhoeddwyd Maint Math o ffeil

2017

Adroddiadau

Cipolwg ar ganlyniadau RhMGG

Gorffennaf 2017 1.2MB
Crynodeb gweithredol o adroddiad blynyddol ail flwyddyn RhMGG

Gorffennaf 2017 5.9MB
Adroddiad terfynol RhMGG

Gorffennaf 2017 6.6MB
Atodiadau i adroddiad terfynol RhMGG

Gorffennaf 2017 33MB

2016

Adroddiadau

Crynodeb o ganlyniadau trydedd flwyddyn RhMGG, yn ôl canlyniadau unigol glastir Hydref 2016 1.7MB

Opsiynau ar gyfer Fframwaith Monitro Adnoddau Naturiol integredig newydd ar gyfer Cymru

Adroddiad Prosiect - Cyfnod I : Crynodeb Gweithredol

Adroddiad ar prosiect i nodi opsiynau ar gyfer datblygu argymhellion ar gyfer fframwaith monitro adnoddau naturiol integredig ar gyfer Cymru. Rhestr o ddeg argymhelliad ô'r adroddiad (pedwar tudalen).

Tachwedd 2016 804KB
Adroddiad Prosiect - Cyfnod I : Adroddiad Cryno

Adroddiad ar prosiect i nodi opsiynau ar gyfer datblygu argymhellion ar gyfer fframwaith monitro adnoddau naturiol integredig ar gyfer Cymru. Crynodeb 13 tudalen o'r adroddiad a'r argymhellion.

Tachwedd 2016 1.5MB
Adroddiad Prosiect - Cyfnod I : Dogfenau ychwanegol

Adroddiad ar prosiect i nodi opsiynau ar gyfer datblygu argymhellion ar gyfer fframwaith monitro adnoddau naturiol integredig ar gyfer Cymru
Nid yw'r dogfennau yma ar gael yn Gymraeg. Cliciwch yma i weld, a lawr-lwytho dogfennau unigol...

Adroddiad Prosiect - Cyfnod I : Adroddiad

Yr adroddiad cyfan, (56 tudalen).

Tachwedd 2016 2.3MB
Adroddiad Prosiect - Cyfnod I : Atodiadau

Atodiadau'r adroddiad (254 tudalen).

Tachwedd 2016 5.6MB
Adroddiad Prosiect - Cyfnod I : Gwyddoniaeth y Dinesydd

Gweler y ddogfen yma hefyd fel 'Appendix G', tudalen 123 yn y ddogfen atodol gyfan.

Tachwedd 2016 1.8MB
Adroddiad Prosiect - Cyfnod I : Arsyllu Dear

Gweler y ddogfen yma hefyd fel 'Appendix F', tudalen 89 yn y ddogfen atodol gyfan.

Tachwedd 2016 2.8MB
Adroddiad Prosiect - Cyfnod I : DNA moleciwlaidd/amgylcheddol

Gweler y ddogfen yma hefyd fel 'Appendix H', tudalen 159 yn y ddogfen atodol gyfan

Tachwedd 2016 1.4MB
Adroddiad Prosiect - Cyfnod I : Data a Gwybodeg

Gweler y ddogfen yma hefyd fel 'Appendix K', tudalen 192 yn y ddogfen atodol gyfan

Tachwedd 2016 520KB
Adroddiad Prosiect - Cyfnod I : Monitro Dŵr Croyw

Gweler y ddogfen yma hefyd fel 'Appendix I', tudalen 172 yn y ddogfen atodol gyfan.

Tachwedd 2016 1.1MB
Adroddiad Prosiect - Cyfnod I : Ymateb Brys

Gweler y ddogfen yma hefyd fel 'Appendix J', tudalen 188 yn y ddogfen atodol gyfan.

Tachwedd 2016 690KB

Crynodebau

Crynodeb i gynyrthwyo rheoli adnoddau naturiol

Crynodeb o ddata a gynhrchwyd gan RhMGG wedi ei drosi i fetrigau, mapiau ac offer ymarferol a gellir eu defnyddio i ddatblygu polisïau a mentrau newydd i ddarparu dull mwy integredig o reoli ein hadnoddau naturiol.

Gorffennaf 2016 1.7MB
Exploring approaches for constructing Species Accounts in the context of the SEEA-EEA

Proses cychwynnol i ddatblygu disgrifiadau gofodol o statws rhywogaethau o fewn cyd-destun prosesau Cyfrifeg Amgylcheddol-Economeg - Cyfrifeg Ecosystem Arbrofol.
Awduron blaenol: Steven King; Claire Brown; Mike Harfoot; a Lucy Wilson.

2016 8.8MB
Estimating the effect of nitrogen fertilizer on the greenhouse gas balance of soils in Wales under current and future climate

(Amcan yn ofodol, effaith gwrtaith nitrogen ar falens nwyon tŷ gwydr yn allyrru o briddoedd yn Gymru yn yr hinsawdd bresennol ag dyfodol)
Abdalla et al 2016: Astudiaeth o ddefnyddio'r model ECOSSE i amcan fflycsau mewn nwyon tŷ gwydr a charbon organig o bridd, o fewn tri phrif ddefnydd o dir yn Gymru: Gwair, ar, a choedwigoedd.

2016 1.5MB

Posteri

Relating agri-environmental payments in Wales to Ecosystem Services

(Cysylltu taliadau amaeth-amgylchedd yn Gymru i wasanaethau ecosystemau)
Dull o gyfuno monitro a modelu er mwyn fwyhau deilliant amgylcheddol, cymdeithasol, ag economaidd o fesurau wasanaethau ecosystemau ar raddfa genedlaethol. Cyflwynwyd gan Dr Amy Thomas (CEH) yn Gynhadledd Ewropeaidd Gwasanaethau Ecosystemau 2016.

Medi 2016 780KB

Cyflwyniadau

'Mesofauna communities in soil: Key drivers at the national scale'

Cyflwyniad a rhoddwyd gan Paul George i Gyfarfod Blynyddol y Gymdeithas Brydeinig o Wyddor Bridd yn Brifysgol Reading

Medi 2016 780KB

2015

Adroddiadau

Adroddiad blynyddol ail flwyddyn RhMGG

Adroddiad blynyddol 316 tudalen (ag atodiadau) sy'n rhoi cyfrif cynhwysfawr o ganfyddiadau'r prosiect ar ddiwedd yr ail flwyddyn ynghyd ag atodiadau cysylltiedig

Medi 2015 40 MB
Mapping the extent and condition of Welsh peats

Adroddiad 47 tudalen a ymgymerwyd o fewn RhMGG i ddarparu gwell data ar faint a chyflwr mawndiroedd yn Gymru

Mai 2015 21 MB

Crynodebau

Crynodeb i'r cyhoedd o adroddiad ail flynyddol flwyddyn RhMGG

Crynodeb ddwyieithog dwy dudalen syml sy'n rhoi trosolwg byr o ganfyddiadau'r prosiect yr ail flwyddyn

Medi 2015 198 KB
Crynodeb o adroddiad blynyddol ail flwyddyn RhMGG

Crynodeb dwyieithog 41 tudalen o adroddiad blynyddol yr ail flwyddyn

Medi 2015 2.9 MB
Crynodeb gweithredol o adroddiad blynyddol ail flwyddyn RhMGG

Crynodeb ddwyieithog gweithredol 15 tudalen annhechnegol sy'n crynhoi canfyddiadau'r adroddiad blynyddol yr ail flwyddyn

Medi 2015 1.8 MB
Crynodeb o ganlyniadau RhMGG ynghyd ac amcanion strategol glastir Gorffennaf 2015 293KB
Crynodeb o ganlyniadau RhMGG yn ôl canlyniadau unigol glastir Gorffennaf 2015 928KB

Cyhoeddusrwydd

Astudiaeth achos CEH - Cefnogi ffermwyr i greu Cymru fwy cynaliadwy

Taflen dwy dudalen A4 sy'n disgrifio cyfraniad Rhaglen Monitro a gwerthuso Glastir i gefnogi ffermwyr i greu Cymru fwy cynaliadwy

Rhagfyr 2015 1.6MB

Cyflwyniadau

Cyfarfod rhanddeiliaid RhMGG, Rhagfur 2015

Cyflwyniadau a roddir gan Bridget Emmett, Simon Smart, David Robinson, David Chadwick ag Ruth Swetnam, yn cynnwys trosolwg ag uchafbwyntiau'r rhaglen yn ogystal â chyflwyniadau cynhwysfawr sy'n canolbwyntio ar fioamrywiaeth, pridd, dŵr croyw, lliniaru newid yn yr hinsawdd ag elfennau tirwedd (Seasneg yn unig).

Rhagfyr 2015 27.4MB
Monitoring Agri-environment in Wales

Cyflwyniad gan Bronwen Williams yn Nhachwedd 2015 sy'n rhoi trosolwg o Raglen Monitro a Gwerthuso Glastir. (Seasneg yn unig)

Tachwedd 2015 4.1MB
Modelling the potential benefits of woodland expansion in Wales

Rhoddwyd y cyfeirnod yma gan Simon Smart yn gynhadledd y 'Centre of Advanced Research on Environmental Services' o'r 'Nordic Forest Ecosystems (CAR-ES II)' ar 'Rheoli coedwigoedd er mwyn hybu gwasanaethau'r amgylchedd: Ymaddasu ag lliniariad newid yn yr hinsawdd, amddiffyn dwr, cadwraeth bioamrywiaeth a chynnal ansawdd pridd' yn Copenhagen yn Nhachwedd 2015. (Seasneg yn unig)

Tachwedd 2015 4.2MB
A combined monitoring and modelling approach to maximise the impacts of agri-environment payments at a national scale

Cyflwyniad a rhoddwyd gan Bridget Emmett yn gynhadledd 'Science for the Environment 2015 - Environmental Monitoring and Assessment: Challenges and opportunities' yn Aarhus, Denmarc yn Hydref 2015. (Seasneg yn unig)

Hydref 2015 3.6MB
Adnoddau naturiol Cymru: Gwyntwch Ecosystemau a Bioamrywiaeth

Cyflwyniad gan yr Athro Jack Cosby a rhoddir yng Nghynhadledd Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru ym mis Medi 2015. Roedd y cyflwyniad yn canolbwyntio ar wytnwch ecosystemau a bioamrywiaeth. (Seasneg yn unig)

Medi 2015 3.1MB
Ddatblygu dangosyddion ar gyfer adrodd gwydnwch adnoddau naturiol Cymru

Cyflwyniad gan Yr Athro Bridget Emmett a rhoddir ym mis Gorffennaf 2015 yn Fforwm Polisi Cymru sy'n darparu disgrifiad o ddefnyddio rhaglenni monitro i ddatblygu dangosyddion ar gyfer adrodd gwydnwch adnoddau naturiol Cymru. (Seasneg yn unig)

Gorffennaf 2015 1.6MB
Trosolwg o RhMGG

Trosolwg o RhMGG a gyflwynwyd ym Mawrth 2015. (Seasneg yn unig)

Mawrth 2015 3.8MB

2014

Cyflwyniadau

Trosolwg byr o prosiect RhMGG

Cyflwyniad gan Bronwen Williams yn Hydref 2014 yn ddarparu trosolwg byr o prosiect RhMGG. (Seasneg yn unig)

Hydref 2014 2.9MB
Trosolwg o'r gwaith modelu o fewn RhMGG

Trosolwg o'r gwaith modelu o fewn RhMGG a gyflwynwyd ym Mehefin 2014. (Seasneg yn unig)

Mehefin 2014 444KB
Y model 'MultiMOVE'

Cyflwyniad byr yn rhoi trosolwg o'r model 'MultiMOVE' sy'n disgrifio addasrwydd cynefinoedd ar gyfer rhywogaethau planhigion. (Seasneg yn unig)

Mehefin 2014 381KB
Fframwaith Modelu Allyriadau Tryledol Llygrydd Cymru

Cyflwyniad byr sy'n rhoi trosolwg o Allyriadau Tryledol Llygrydd Cymru. (Seasneg yn unig)

Mehefin 2014 678KB
'Land Utilization and Capability Indicatior'

Golwg gyffredinol ar fapiau modelu LUCI ('Land Utilization and Capability Indicator), a gwerthusiad gwasanaethau ecosystem o'r is-faes i raddfa genedlaethol. (Seasneg yn unig)

Mehefin 2014 3.3MB
Indecs Ansawdd Gweledol RhMGG

Golwg gyffredinol ar y VQI ('Visual Quality Index'); Indecs a ddatblygwyd o fewn RhMGG ar gyfer graddio ansawdd y tirlun. (Seasneg yn unig)

Mehefin 2014 1.7MB

2013

Adroddiadau

Environmental Management on Farmland

Dull integredig ecolegol, cymdeithasol a ffisegol o fonitro newidiadau amgylcheddol ac effeithiau o drin tir.
Ysgrifennwyd gan Bridget Emmett, a chyhoeddwyd gan 'The Association of Applied Biologists, Aspects of Applied Biology (118)', 2013.

2016 330 KB
Adroddiad blynyddol flwyddyn gyntaf

Adroddiad blynyddol 250 tudalen sy'n rhoi disgrifiad cynhwysfawr o ganfyddiadau'r prosiect ar ddiwedd y flwyddyn gyntaf, gydag atodiadau. (Seasneg yn unig)

Mai 2014 21.2MB

Crynodebau

Crynodeb o adroddiad blynyddol flwyddyn gyntaf

Crynodeb dwyieithog 32 tudalen o adroddiad blynyddol y flwyddyn gyntaf

Mai 2014 2.4MB
Crynodeb gweithroedol o adroddiad blynyddol flwyddyn gyntaf

Crynodeb gweithredol dwyieithog 19 tudalen sy'n rhoi crynodeb annhechnegol o ganfyddiadau adroddiad blynyddol y flwyddyn gyntaf

Mai 2014 1.5MB
Crynodeb i'r cyhoedd o adroddiad blynyddol flwyddyn gyntaf

Crynodeb ddwyieithog syml, dwy dudalen sy'n rhoi trosolwg byr ar ganfyddiadau'r prosiect o'r flwyddyn gyntaf

Mai 2014 740KB

Cyflwyniadau

Cymhwyso LUCI ar raddfa genedlaethol yng Nghymru

Cyflwyniad o LUCI (Land Utilization and Capability Indicator) a ddarparwyd yn gyfarfod Isadran Stategol y Cenhedloedd Unedig yn Nhachwedd 2013. (Seasneg yn unig)

Tachwedd 2013 2.9MB

Mae rhai o'r ffeiliau uchod wedi eu cywasgu i ffurf ffeil 'zip'. Gall y rhan fwyaf o ddyfeisiadau dadbacio ffeiliau zip yn barod. Cliciwch yma os ydych angen gosod y meddalwedd 7zip i ddadbacio'r ffeiliau:

Mae angen meddalwedd addas i ddarllen dogfennau pdf ar eich dyfais i weld y ffeiliau uchod. Gall y rhan fwyaf o ddyfeisiadau wneud hyn yn barod. Cliciwch yma os ydych angen gosod meddalwedd Adobe pdf am ddim: