Cipolwg ar ganlyniadau RhMGG

Effeithiau Glastir

Mae Rhaglen Monitro a Gwerthuso Glastir (RhMGG) yn rhaglen gadarn a chynhwysfawr er mwyn creu llinell sylfaen ar gyfer cynnal asesiadau Glastir yn y dyfodol. Mae RhMGG hefyd wedi defnyddio dulliau o arolygon yn y gorffennol er mwyn gallu gwerthuso canlyniadau gyda golwg ar y tymor hwy ac adrodd ar dueddiadau cenedlaethol hefyd. Mae'r defnydd o fodelau ac arolygon ffermwyr yn darparu dangosyddion cynnar o'r cyfeiriad tebygol yn y dyfodol a maint ac amseriad y canlyniadau a chânt eu cyflwyno yma. Mae'r canlyniadau'n dangos newidiadau amrywiol mewn ymddygiad ffermwr a'r manteision i adnoddau naturiol hynny y mae modelau ar gael ar eu cyfer. Ymysg y cyfleoedd i wella'r canlyniadau hyn mae symleiddio'r cynllun coetir, targedu'r hyn a gynigir gan gynlluniau eraill mewn ffordd well, a chymorth cyson dros amser ar draws yr holl gynlluniau i ganiatáu ar gyfer oedi mewn ymatebion ecolegol.

Glastir impacts modelled for national outcomes:
Glastir impacts by farmers taking action for:

Figure Explanation: Early indications of Glastir impacts were captured by a mix of the GMEP Farmer Practice Survey to assess self-reported changes in farmer behaviour, and GMEP modelling of four Glastir outcomes at the national scale. (Note: Only three outcomes are shown because modelling to assess benefits for biodiversity cannot be scaled to national impact, although results suggested that for 75% of the 26 species explored benefits to habitat suitability would be delivered).

Nodweddion a chydnerthedd tir sy'n rhan o'r cynllun Glastir

Mae dogfennu'r gwahaniaethau mewn math a chyflwr y tir sy'n rhan o Glastir o gymharu â Chymru gyfan yn hanfodol ar gyfer meincnodi newidiadau yn y dyfodol o ganlyniad i'r cynllun. Defnyddiwyd technegau arolygu maes ac arsylwi'r ddaear i gofnodi'r gwahaniaethau hyn. Mae'r tir sy'n rhan o'r cynllun yn cynnwys llawer mwy o gynefin lled-naturiol na Chymru gyfan, ond nid oes lawer o wahaniaeth yng nghyflwr cyffredinol ac amrywiaeth y cynefinoedd. Yn gyffredinol, mae cynefinoedd sy'n rhan o'r cynllun wedi'u cysylltu'n well ac eithrio coetiroedd. Credir bod y nodweddion tirwedd hyn yn sail i gydnerthedd ecosystemau ac mae'r canlyniadau hyn yn awgrymu y gall tir sy'n rhan o'r cynllun Glastir fod yn fwy abl i wrthsefyll aflonyddwch a straen.

Characteristics of land relating to resilience:

Figure Explanation: Comparison of land in Glastir compared to land across all Wales for metrics related to resilience. Positive values indicate land in Glastir may be more resilient than land across all Wales. Negative values indicate land in scheme may be less resilient compared to all Wales. Future assessments will determine whether Glastir management further improves these landscape and farm system properties.

Tueddiadau cenedlaethol

Mae strategaeth a dulliau samplu RhMGG wedi adeiladu ar arolygon blaenorol sy'n caniatáu i dueddiadau hirdymor a thymor byr gael eu hasesu ar gyfer ystod o ddangosyddion ar gyfer pob Canlyniad Glastir. Dewiswyd y dangosyddion hyn fel y rhai mwyaf perthnasol a phriodol ar gyfer adrodd ar Glastir gan Grŵp Llywio RhMGG. Ar y cyfan mae'r darlun yn un o sefydlogrwydd gyda pheth gwelliant, er bod rhai meysydd sy'n dal i beri pryder. Canfu'r adroddiad fod dwy neu dair gwaith yn fwy o ddangosyddion yn gwella (26-30%) nag yn dirywio (8-14%) yn y tymor byr a'r tymor hir, gyda'r 60% sy'n weddill yn dangos dim newid.

Glastir Outcome

Figure Explanation: Comparison of recent and long-term trends for Glastir outcomes using agreed high level GMEP indicators. Results are shown as the percent of indicators for each outcome that show statistically significant improvement, decline or no change. For some trends, not all indicators have been measured in the past, but GMEP has now provided a baseline to enable future reporting. Priority species & habitats and blanket bog are reported separately due to interest surrounding these results, particularly the impact of blanket bog restoration projects.